محصولات سفارشی

چنانچه فیلتر خاصی مورد نظر کارفرمایان گرامی باشد که خارج از محدوده نرمال موجود در بازار باشد شرکت آرمان تدبیر قادر است تا بر اساس مشخصات فنی مربوطه آنها را تولید نماید

برای این منظور مشخصات ابعادی و متریال فیلتر مذکور دریافت می گردد و یا نمونه موجود در اختیار شرکت قرار می گیرد تا با کمک مهندسی معکوس تولید گردد