فیلتر روغن

با توجه به کاربرد روغن در صنايع مختلف کشور و نيز حساسيت بسيار زياد در تميز بودن روغن از ذرات جامدي که بر اثر خوردگي در سيستم هاي مکانيکي ايجاد ميشود فيلتراسيون روغن نيز بسيار با اهميت ميباشد.

شرکت At Filter آرمان تدبیر در اين راستا فيلترهاي روغن را بر اساس کاربرد و ميکروريتينگ مورد نياز با مدياهاي مختلف توليد و ارائه مينمايد که کاربردهاي گوناگوني در صنايع مختلف از جمله در فيلتراسيون روغن توربين و روغن هاي صنعتي دارند.

مدياي فيلتر روغن :Cellulose , Cellulose Synthetic , Polypropylene , Synthetic Fibers , Micro Fiber Glass , Stainless Steel Wire Mesh ,

ميکروريتينگ :1 الي 100 ميکرون

کلمات کلیدی: فیلتر, مدیای فیلتر, طراحی فیلتر, ساخت و تولید فیلتر, فیلترهای صنعتی, فیلترهای خاص و سفارشی, فیلتر روغن

 Keywords: Hydraulic, Industrial Filters, Coustomized Filters,Media, Filter Manufacture, Oil Filter