فیلترهای خاص و سفارشی

  • در محصولات خاص و سفارشی آنچه مورد نیاز مشتری است و آنچه خارج از محدوده فیلترهای استاندارد بازار مورد درخواست کارفرما باشد با تعیین الزامات از طرف ایشان به واحد طراحی فیلتر سپرده شده و پس از اخذ تایید کارفرما و تولید نمونه مهندسی و تایید آن, نمونه های اصلی به واحد تولید ارجاع می شوند

 

 

 

کلمات کلیدی: فیلتر, مدیای فیلتر, طراحی فیلتر, ساخت و تولید فیلتر, فیلترهای صنعتی, فیلترهای خاص و سفارشی

 Keywords: Filter, Industrial Filters, Coustomized Filters,Media, Filter Manufacture, Filter Design