طراحی فیلتر

واحد طراحی فیلتر مطابق نیاز مشتری اقدام به طراحی بدنه فیلتر و شکل سازه و انتخاب مدیای آن مطابق نیاز مشتری پرداخته و در صورت درخواست مشتری اقدام به تعریف آزمون یا شبیه سازی حالت واقعی کارکرد می نماید. پس از طراحی دقیق محصول, یک یاچند نمونه مهندسی مطابق طراحی مذکور تولید و پس از اخذ تایید مشتری خروجی واحد طراحی وارد مرحله ی تولید می گردد.

 

 

کلمات کلیدی: فیلتر, مدیای فیلتر, طراحی فیلتر, ساخت و تولید فیلتر, فیلترهای صنعتی, فیلترهای خاص و سفارشی

 Keywords: Filter,Separation, Industrial Filters, Type Of Filtration,Media, Filtration System, Filter Design