شرکای تجاری

دانشگاه صنعتی شریف

شرکت کالای پتروشیمی

شرکت آزمون گستر آسیا

شرکت صنعتی نهوران

شرکت جهان تراش آریا